Shang Yuan Shiu

Shang Yuan Shiu
University of Utah
Department of Mathematics, n
155 S 1400 E RM 233
Salt Lake City, UT, 84112-0090
USA
Email: shiu@math.utah.edu (Internet)
Tel: +1 801 58n
FAX: +1 801 581 4148

Math1210-009